Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Cassovia Partners, s.r.o., (značka Sieť podnikateľov)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť

Elitunion, s.r.o.
Werferova 3782/6,
04011 Košice – Západ

IČO: 55 410 723
DIČ: 2121977066
Zapísaný: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 56653/V

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Halás
Telefón: +421 915 345 963
E-mail: office@sietpodnikatelov.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“) zabezpečuje poskytovanie produktov a služieb, a to formou: obchodných stretnutí, networkingového školenia, odborných seminárov, konferencií, videoškolení/videokonferencií, členstiev, on-line školení/on-line obchodných stretnutí v rámci projektu Siete podnikateľov (ďalej len „Produkty a služby“).

1.2 VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a služieb (ďalej len „Užívateľ“) a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie produktov a služieb.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Sieť podnikateľov je podnikateľský projekt, ktorý zastrešuje spoločnosť Cassovia Partners, s.r.o. Cieľom projektu je vytvorenie rozsiahlej komunity podnikateľov. Členovia Siete podnikateľov sú súčasťou komunity, navzájom si pomáhajú a sprostredkúvajú predaj a obchodné partnerstvá pre ostatných členov Siete podnikateľov.

2.2 Poskytovateľom sa rozumie právnická osoba zabezpečujúca poskytovanie Produktov a služieb v rámci Siete podnikateľov.

2.3 Užívateľom produktov a služieb sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva produkty a služby zabezpečované Poskytovateľom. Užívateľom sa zároveň rozumie hosť ako neregistrovaný užívateľ, člen ako registrovaný užívateľ alebo kupujúci.

2.4 Hosťom alebo Neregistrovaným užívateľom sa rozumie užívateľ, ktorý má prístup k verejne prístupnému obsahu Portálu, ku ktorému sa nevyžaduje registrácia.

2.5 Členom alebo Registrovaným užívateľom sa rozumie užívateľ, ktorý má prístup k tej časti Portálu, ku ktorej Poskytovateľ vyžaduje registráciu.

2.6 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

2.7 Portálom sa rozumie internetový portál: https://www.sietpodnikatelov.sk

2.8 Kupujúcim sa rozumie Užívateľ, ktorý prejaví záujem o nákup Produktov a služieb formou odoslania objednávky prostredníctvom Portálu.

2.9 Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia Zmluvou o poskytovaní služieb uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je Užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej so spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

2.10 Užívateľ je povinný pred začatím využívania produktov a služieb – prihlásením sa na podujatie vyplnením a odoslaním objednávkového formulára alebo vyplnením a odoslaním objednávky na členstvo, oboznámiť sa s VOP a vyjadriť s nimi výslovný súhlas. Informácie o cenách služieb, organizačných, dodacích a storno podmienkach sa nachádzajú vo VOP Poskytovateľa alebo priamo na Portáli.

2.11 Na uplatňovanie nároku z vád Produktov a služieb sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.

2.12 Odborné školenia a články uvedené, poskytované alebo predávané prostredníctvom Portálu sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Poskytovateľ udeľuje súhlas s používaním autorských diel, ktoré sú umiestnené na Portáli poskytnutím licencie. V prípade kúpy produktu je cena licencie zahrnutá v cene Produktu. Ak je na Portáli umiestnený obsah, ktorý bol vytvorený treťou osobou – autorom, tento udeľuje Poskytovateľovi bezvýhradný súhlas s použitím tohto produktu. Tretia strana – autor tiež udeľuje Poskytovateľovi časovo neobmedzenú a bezodplatnú licenciu na používanie tohto obsahu a s tým spojené majetkové práva, pokiaľ sa Poskytovateľ a autor nedohodnú inak.

2.13 Rozširovanie a zverejňovanie obsahu Portálu na iných webových portáloch alebo médiách a vytvorenie rozmnoženín Portálu je možné len s vopred udeleným písomným súhlasom Poskytovateľa. 

3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb dochádza v prípade, keď záujemca vyplní objednávku a Poskytovateľ ju následne potvrdí. Užívateľ sa zaväzuje do objednávky vyplniť všetky požadované identifikačné údaje: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu, telefónne číslo a odvetvie a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Odoslaním vyplneného formulára Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.2 K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca vyplní elektronický formulár umiestnený na Portáli, a to potvrdením takejto Objednávky Poskytovateľom. Do formuláru/prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje a odvetvie a zároveň vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a odošle vyplnený formulár/prihlášku, odoslaním Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.3 Za záväzné akceptovanie objednávky sa považuje písomné (napr. e-mailové) potvrdenie objednávky Poskytovateľom, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu požadovanej služby. Pre vylúčenie pochybností platí, že automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky z elektronického systému Poskytovateľa, ktoré Užívateľ obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

3.4 Na užívateľom zadanú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom požadovanej služby podľa objednávky, týkajúce sa najmä organizačných pokynov spolu s harmonogramom podujatia a ďalšie informácie o príslušnom podujatí.

3.5 K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Užívateľom môže dôjsť samotnou účasťou Užívateľa na školení, seminári, workshope alebo konferencii bez predchádzajúcej registrácie prostredníctvom odoslania objednávky – formulára. V takomto prípade Užívateľ vyplní objednávku – formulár na mieste konania školenia a faktúra za účasť na stretnutí/školení mu bude vystavená na mieste, prípadne bezodkladne zaslaná na ním určenú emailovú adresu po konaní príslušného školenia, seminára alebo konferencie.

3.6 Za účelom sprístupnenia služby formou online videokonferencie/školenia na bezchybné sprístupnenie a sledovanie videokonferencie je nevyhnutné mať k dispozícii dobré internetové pripojenie (najlepšie neobmedzený prístup) a počítač s operačným systémom Windows XP a vyšší, MAC OS, Linux a pokročilý internetový prehliadač.

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena za poskytovanie služby Užívateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na Portáli Poskytovateľa vo vzťahu k jednotlivým poskytovaným Produktom a službám v časti „Členstvo a cenník“ a „Stretnutia“.

4.2 Po vyplnení a odoslaní objednávky – formulára/prihlášky Poskytovateľovi je Užívateľ súčasne povinný bezodkladne uhradiť účastnícky poplatok podľa typu zvoleného Produktu a/alebo služby. Úhradou sa pre účely týchto VOP rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa podľa bodu 1.1 VOP spôsobom umožňujúcim vykonanie úhrady prostredníctvom Portálu Poskytovateľa. Odoslaním objednávky Užívateľ vyjadruje svoj výslovný súhlas s vykonaním úhrady ceny plnenia v súlade s týmito VOP takýmto spôsobom.

4.3 Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet Poskytovateľa uvedený v bode 1.1 VOP, Poskytovateľ vystaví a odošle Užívateľovi daňový doklad na adresu uvedenú v objednávke – formulári/prihláške.

4.4 Všetky uvedené ceny za poskytovanie produktov a služieb sú zobrazené bez DPH, k čomu pri objednávke je následne pripočítaná 20 % DPH. Poskytovateľ je platiteľom DPH.

4.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť cenník poskytovaných Produktov a služieb z dôvodov ako sú predovšetkým: organizačné zmeny, zmena termínu a miesta konania podujatia.

4.6 Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Stripe. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1 Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje, a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

5.2 Užívateľ sa zaväzuje počas stretnutí, školení a konferencií riadiť pokynmi Poskytovateľa.

5.3 Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť obchodné podmienky poskytovania služby, cenník a ďalšie kódexy Siete podnikateľov a/alebo Poskytovateľa.

5.4 Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu Užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a  Užívateľom ako aj jeho členstvo/registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.5 Užívateľ, ktorý sa na stretnutí/školení/konferencii zúčastní, súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na podujatí vyhotovovať fotografické, filmové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy s Užívateľom a používať ich na propagačné a marketingové účely.

5.6 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ takto získané obrazové a zvukové záznamy z priebehu stretnutia/školenia/konferencie môže upravovať, pracovať s nimi, spájať s inými záznamami a dielami a takisto ich môže uverejňovať vo svojich marketingových a propagačných materiáloch a na ďalších internetových portáloch.

5.7 Užívateľ zaslaním objednávky (prihlášky) dáva súhlas na zasielanie informačných emailov od Poskytovateľa.

5.8 Pri zrušení stretnutia/školenia/konferencie zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu stretnutia/školenia/konferencie má Užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného stretnutia/školenia/konferencie. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie, zmena programu alebo zmena lektora, v prípade že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu a lektora stretnutia/školenia/konferencie.

5.9 Užívateľ berie na vedomie, že pri používaní Portálu sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné platné právne predpisy a vyvaruje sa akýchkoľvek zásahov do autorských práva a práv duševného vlastníctva. Užívateľ berie na vedomie, že za porušenie autorských alebo iných práv chránených zákonom môže byť postihnutý podľa platných právnych predpisov.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1 Na základe požiadavky Užívateľa, Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o stretnutí, školení alebo konferencii pred dňom konania stretnutia/školenia/konferencie elektronicky na emailovú adresu Užívateľa, ak tieto informácie neboli Užívateľovi odoslané na základe pozvánky.

6.2 Poskytovateľ poskytne Užívateľovi prístup k videokonferencii/videoškoleniu najneskôr 24 hodín pred dňom konania videokonferencie/videoškolenia.

6.3 V prípade zrušenia konania stretnutia/školenia/konferencie sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Užívateľovi náhradné plnenie ako je účasť na inom stretnutí/školení/konferencii podľa výberu Užívateľa.

6.4 Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Produktov a služieb a týchto VOP, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu; VOP sa stávajú účinnými ku dňu ich zverejnenia na Portáli.

6.5 V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť stretnutie/školenie/konferenciu, program stretnutia/školenia/konferencie alebo prednášajúceho(ich) podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú emailovú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením.

6.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť stretnutie/školenie/konferenciu v prípade nedostatočného počtu prihlásených Užívateľov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho stretnutia/školenia/konferencie.

6.7 Zmeny poskytovania služieb, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi oznámené elektronicky, a to zverejnením na Portáli alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa.

6.8 Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby – stretnutia, školenia, konferencie, videoškolenia z akýchkoľvek dôvodov aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím stretnutia/školenia/konferencie od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

7.2 V prípade, že Užívateľ, ktorý si účasť na školení/konferencii objednal sa daného vzdelávacieho podujatia nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu alebo odstúpi od zmluvy podľa bodu 7.1 VOP výlučne na strane Užívateľa, Užívateľ nemá nárok na vrátenie ceny plnenia.

7.3 V prípade, ak sa Obchodné stretnutie podľa Objednávky nekoná z dôvodov na strane Poskytovateľa, Užívateľ má nárok na vrátenie už uhradenej ceny plnenia, ak nie je dohodnuté inak.

7.4 Užívateľa môže na objednanom školení zastúpiť náhradník.

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

8.1 Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  a to dobu trvania potvrdených služieb v zmysle objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2 V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.

8.3 Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy v súlade s týmito VOP.

8.4 Do doby ukončenia zmluvy budú všetky pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vysporiadané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

8.5 Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na používanie služby.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU

9.1 Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na Portáli majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.

9.2 Poskytovateľ zodpovedá za umožnenie prístupu k plateným Produktom alebo službám (najmä stretnutiu, konferencii a školeniu) v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.

9.3 Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie Portálu, alebo súvisiacich webových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia, a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

9.4 Zodpovednosť Poskytovateľa voči Užívateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane Poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa naň nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli a to 12.09.2022 a strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

10.3 Aktuálne VOP sú zverejnené na Portáli Poskytovateľa.

10.4 Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

    Pridaj sa do jedinečnej siete podnikateľov

    Príďte získať stovky nových biznis kontaktov, ktoré vám pomôžu v napredovaní vášho biznisu. Dokonca ani konkurent nemusí byť tvoj nepriateľ. Vďaka biznis stretnutiam sa môže stať z tvojho konkurenta – partner, ktorý ti prinesie ešte viac zákazníkov. Tak neváhajte, vyberte si jedno z členstiev a staň sa súčasťou komunity podnikateľov.